[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Mizzima: Tiger bones and leather se--------------25144E23DDCCE2E50EAC7734
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

           w&kwf-jrefrme,fpyfrSm usm;&dk;eJ@ usm;ta&cGH zrf;rd

Edk0ifbmv (9)&uf/ ouU&mZf 2001 ckESpf
rZPsdr owif;Xme (www.mizzima.com)

w&kwfjrefrme,fpyfrSm +yD;cJhwJh atmufwdkbmv 28 &ufae@u usm;&dk;rsm;eJ@
usm;a&udk ta&mif;t0,fðyvkyfaepOfrSm w&kwftm%mydkifawGu
zrf;qD;&rdcJhw,fvdk@ od&ygw,f?

13 uDvdk*&rf&SdwJh usm;wpfaumifpm t&dk;eJ@ ta&udk w&kwfjynfe,fpyf
&ifusef;òrd@rSmzrf;rdcJhwmjzpfygw,f? vDql;vlrsKd;wpfOD;u
w&kwfukefonfwpfOD;tm; a&mif;zdk@vkyfaepOfrSm zrf;rdcJhwmjzpf+yD;/ tJ'D
usm;wpfaumifpm t&dk;eJ@ ta&rsm;udk vDql;vlrsKd;u jrefrmukefonfwpfOD;xHrS
usyfaiG 15 odef;eJ@ e,fpyfòrd@jzpfwJh &ifusef;òrd@rSmbJ
0,f,lcJhwmjzpfw,fvdk@od&ygw,f?

jrefrmjynfu awm&dkif; wd&dp>mefrsm;udk jrefrmukefonfrsm;[m w&kwf-jrefrm
e,fpyfòrd@jzpfwJh &ifusef;òrd@rSm r=umr=um tckvdk vma&mif;avh&Sdygw,f?

trsm;qHk;vma&muf a&mif;cswJh wd&dp>mefrsm;rSm pyg;}uD;a¹rG eJ@
0uf0Hrsm;jzpf+yD;/ wcgwav =uHh*sKdrsm;/ usm;opf t&dk;ta& wpfaumifpm/
usm; t&dk;ta& wpfaumifpmwdk@ jzpfygw,f?--------------25144E23DDCCE2E50EAC7734
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+3>w&amp;kwf-jrefrme,fpyfrSm
usm;&amp;dk;eJ@ usm;ta&amp;cGH zrf;rd</font></font></font></center>

<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#FF0000"><font size=+2>Edk0ifbmv
(9)&amp;uf/ ouU&amp;mZf 2001 ckESpf</font></font></font>
<br><font color="#FF0000"><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rZPsdr
owif;Xme </font></font><font face="Arial,Helvetica"><a href="http://www.mizzima.com";>(www.mizzima.com)</a></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>w&amp;kwfjrefrme,fpyfrSm +yD;cJhwJh
atmufwdkbmv 28 &amp;ufae@u usm;&amp;dk;rsm;eJ@ usm;a&amp;udk ta&amp;mif;t0,f&eth;yvkyfaepOfrSm
w&amp;kwftm%mydkifawGu zrf;qD;&amp;rdcJhw,fvdk@ od&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>13 uDvdk*&amp;rf&amp;SdwJh usm;wpfaumifpm
t&amp;dk;eJ@ ta&amp;udk w&amp;kwfjynfe,fpyf &amp;ifusef;&ograve;rd@rSmzrf;rdcJhwmjzpfygw,f?
vDql;vlrsKd;wpfOD;u w&amp;kwfukefonfwpfOD;tm; a&amp;mif;zdk@vkyfaepOfrSm
zrf;rdcJhwmjzpf+yD;/ tJ'D usm;wpfaumifpm t&amp;dk;eJ@ ta&amp;rsm;udk vDql;vlrsKd;u
jrefrmukefonfwpfOD;xHrS usyfaiG 15 odef;eJ@ e,fpyf&ograve;rd@jzpfwJh &amp;ifusef;&ograve;rd@rSmbJ
0,f,lcJhwmjzpfw,fvdk@od&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>jrefrmjynfu awm&amp;dkif; wd&amp;dp>mefrsm;udk
jrefrmukefonfrsm;[m w&amp;kwf-jrefrm e,fpyf&ograve;rd@jzpfwJh &amp;ifusef;&ograve;rd@rSm
r=umr=um tckvdk vma&amp;mif;avh&amp;Sdygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>trsm;qHk;vma&amp;muf a&amp;mif;cswJh
wd&amp;dp>mefrsm;rSm pyg;}uD;a&sup1;rG eJ@ 0uf0Hrsm;jzpf+yD;/ wcgwav =uHh*sKdrsm;/
usm;opf t&amp;dk;ta&amp; wpfaumifpm/ usm; t&amp;dk;ta&amp; wpfaumifpmwdk@
jzpfygw,f?</font></font>
<p>&nbsp;</html>

--------------25144E23DDCCE2E50EAC7734--