[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Mizzima: Meiteis from Manipur visit--------------FCA97FC16D1647860D235F59
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

 tdENd,EdkifiH/ r%dyl&jynfe,frS uonf;vlrsKd;rsm; yxrOD;qHk;t}udrftjzpf
           rEWav;òrd?txd vnfywfcGifh&jcif;

atmufwdkbm (30)&uf/ ouU&mZf 2001 ckESpf
rZPsdr owif;Xme (www.mizzima.com)

tdENd,jrefrm rdwfo[m&toif;rS OD;pD;r_jzifh tdENd,EdkifiH/
r%dyl&jynfe,frS uonf;vlrsKd;rsm; jrefrmjynfwGif;odk? wygwf=um
tvnftywfc&D;pOf ðyvkyfcGifh&cJha=umif; tdENd,jrefrme,fpyf owif;rsm;t&
od&Sd&ygonf?

jyefvnfa&muf&Sdvmonfh uonf;vlrsKd;(2)OD;tqdkt& - atmufwdkbmv (12)&ufae?u
pwifcJh onfh uonf;vlrsKd;rsm; jrefrmjynfwGif;odk? vnfywfcGifh&jcif;rSm
yxrOD;qHk;t}udrfjzpf+yD; ,Qifu vnfywfcGifh r&cJha=umif;/ ,cktcg
rEWav;òrd?txd oGm;a&mufEdkifcJh+yD; rEWav;eef;awmf r[mjrwf rkedESifh
aumif;r_awmfbk&m;/ rEWav;awmifESifh tr&yl&awmifòrd?/
rdk;!?if;or?Ka'<bk&m;ESifh uav;òrd? 'D*&Daumvdyfausmif;rsm;odk?
vnfywfcJha=umif;/ 'ghtjyif jrefrmjynfwGif;rS uonf;jrefrmrsm;
ESifhawG?qHk+yD; rEWav;òrd? {&m0wDjrpfurf;eab;&Sd
jrefrmuonf;ppfyJGtwGif; usqHk;cJhonfh uonf; ppfom;rsm;twGuf
±dk;&mqkawmif;yJGw&yf usif;yðyvkyfEdkifcJha=umif; od&ygonf?

rEWav;òrd? tr&yl&awmifòrd?ESifh uabmfa'orSm uonf;vlrsKd;EG,f
(2)aomif;ausmfcef?&Sdae a=umif; ?if; uonf;trsKd;om;(2)OD;tqdkt&
qufvufod&Sd&ygonf?

tqdkygc&D;pOftwGuf wnf;cdkcef;c oabFmcrsm;tygt0if c&D;p&dwftaejzifh
±lyD;aiG (5000)ay;&+yD; pm;p&dwftwGuf udk,fwdkifay;aqmif&a=umif;/
trsKd;om;(68)OD;ESifh trsKd;orD;(4)OD; vdkufygcJh a=umif;/ wrl;
rEWav;c&D;pOfwavsmufvHk; jrefrmppfom;rsm;ESifh &Jtapmifhta&Smufrsm;
vdkufvH apmifh=uyfay;cJha=umif; pHkprf;od&Sd&ygonf?

r%dyl&jynfe,frSm jrefrmbk&if r[mAE<Kvvufxufu jrefrmvufatmufcHtjzpf
(7)ESpfcef?us a&mufbl;a=umif;/ uonf;rif; pEN&armfeDudk bk&ifcHtjzpf
cef?tyfcJh+yD; e,ferdwfjcif;xdpyfaeonfh wrl;aomifxGwft&yfrSm
jrefrmppfom;rsm; tapmifhcsxm;cJha=umif;/ jrefrmbk&ifrSm xD;eef;&Sd&m
rEWav;eef;awmfodk? jyefvnfxGufcGgoGm;cJha=umif;/ uonf;jynfrS vufr_
tEkynmrsm;tygt0if txufwef;usonfh ,uUef;twwfynm yef;wdrfESifh
euQwfynmrsm;vnf; &&SdcJha=umif; jrefrm pG,fpHkusrf; twGJ(14)rSm
azmfjyyg&Sdygonf?


--------------FCA97FC16D1647860D235F59
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><b><font face="Wwin_Burmese"><font color="#000099"><font size=+3>tdENd,EdkifiH/
r%dyl&amp;jynfe,frS uonf;vlrsKd;rsm; yxrOD;qHk;t}udrftjzpf rEWav;&ograve;rd?txd
vnfywfcGifh&amp;jcif;</font></font></font></b></center>

<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#FF0000"><font size=+2>atmufwdkbm
(30)&amp;uf/ ouU&amp;mZf 2001 ckESpf</font></font></font>
<br><font color="#FF0000"><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rZPsdr
owif;Xme </font></font><font size=+1><a href="http://www.mizzima.com";>(www.mizzima.com)</a></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>tdENd,jrefrm rdwfo[m&amp;toif;rS
OD;pD;r_jzifh tdENd,EdkifiH/ r%dyl&amp;jynfe,frS uonf;vlrsKd;rsm; jrefrmjynfwGif;odk?
wygwf=um tvnftywfc&amp;D;pOf &eth;yvkyfcGifh&amp;cJha=umif; tdENd,jrefrme,fpyf
owif;rsm;t&amp; od&amp;Sd&amp;ygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>jyefvnfa&amp;muf&amp;Sdvmonfh
uonf;vlrsKd;(2)OD;tqdkt&amp; - atmufwdkbmv (12)&amp;ufae?u pwifcJh onfh
uonf;vlrsKd;rsm; jrefrmjynfwGif;odk? vnfywfcGifh&amp;jcif;rSm yxrOD;qHk;t}udrfjzpf+yD;
,Qifu vnfywfcGifh r&amp;cJha=umif;/ ,cktcg rEWav;&ograve;rd?txd oGm;a&amp;mufEdkifcJh+yD;
rEWav;eef;awmf r[mjrwf rkedESifh aumif;r_awmfbk&amp;m;/ rEWav;awmifESifh
tr&amp;yl&amp;awmif&ograve;rd?/ rdk;!?if;or?Ka'&lt;bk&amp;m;ESifh uav;&ograve;rd?
'D*&amp;Daumvdyfausmif;rsm;odk? vnfywfcJha=umif;/ 'ghtjyif jrefrmjynfwGif;rS
uonf;jrefrmrsm; ESifhawG?qHk+yD; rEWav;&ograve;rd? {&amp;m0wDjrpfurf;eab;&amp;Sd
jrefrmuonf;ppfyJGtwGif; usqHk;cJhonfh uonf; ppfom;rsm;twGuf &plusmn;dk;&amp;mqkawmif;yJGw&amp;yf
usif;y&eth;yvkyfEdkifcJha=umif; od&amp;ygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rEWav;&ograve;rd? tr&amp;yl&amp;awmif&ograve;rd?ESifh
uabmfa'orSm uonf;vlrsKd;EG,f (2)aomif;ausmfcef?&amp;Sdae a=umif; ?if; uonf;trsKd;om;(2)OD;tqdkt&amp;
qufvufod&amp;Sd&amp;ygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>tqdkygc&amp;D;pOftwGuf wnf;cdkcef;c
oabFmcrsm;tygt0if c&amp;D;p&amp;dwftaejzifh &plusmn;lyD;aiG (5000)ay;&amp;+yD;
pm;p&amp;dwftwGuf udk,fwdkifay;aqmif&amp;a=umif;/ trsKd;om;(68)OD;ESifh
trsKd;orD;(4)OD; vdkufygcJh a=umif;/ wrl; rEWav;c&amp;D;pOfwavsmufvHk;
jrefrmppfom;rsm;ESifh &amp;Jtapmifhta&amp;Smufrsm; vdkufvH apmifh=uyfay;cJha=umif;
pHkprf;od&amp;Sd&amp;ygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>r%dyl&amp;jynfe,frSm jrefrmbk&amp;if
r[mAE&lt;Kvvufxufu jrefrmvufatmufcHtjzpf (7)ESpfcef?us a&amp;mufbl;a=umif;/
uonf;rif; pEN&amp;armfeDudk bk&amp;ifcHtjzpf cef?tyfcJh+yD; e,ferdwfjcif;xdpyfaeonfh
wrl;aomifxGwft&amp;yfrSm jrefrmppfom;rsm; tapmifhcsxm;cJha=umif;/ jrefrmbk&amp;ifrSm
xD;eef;&amp;Sd&amp;m rEWav;eef;awmfodk? jyefvnfxGufcGgoGm;cJha=umif;/ uonf;jynfrS
vufr_ tEkynmrsm;tygt0if txufwef;usonfh ,uUef;twwfynm yef;wdrfESifh euQwfynmrsm;vnf;
&amp;&amp;SdcJha=umif; jrefrm pG,fpHkusrf; twGJ(14)rSm azmfjyyg&amp;Sdygonf?</font></font>
<br>&nbsp;</html>

--------------FCA97FC16D1647860D235F59--