[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Mizzima:"Wa" gamblings in Mandalay--------------0591A09916736ABD6E48A6B8
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

                 rEWav;rS ?0?wdk@. avmif;upm;0dkif;rsm;

=o*kwfv (17)&uf/ ouU&mZf 2001 ckESpf
rZPsdr owif;Xme (www.mizzima.com)

rEWav;òrd@wGif ppftpdk;&eJ@ +idrf;csrf;a&;,lxm;wJh ?0?
+idrf;csrf;a&;tzGJ@[m a'oqdkif&m tm%mydkifrsm;eJ@ aygif;+yD;
avmif;upm;vkyfief;awG xifxifay:ay: ajymifajymifwif;wif;
ðyvkyfv#uf&Sdygw,f? ?0?tzGJ@[m etz twGif;a&;rª; (1) AdkvfcsKyf
cif!Gef@eJ@ tvGef&if;ESD;wJh tzGJ@tpnf;jzpf+yD;/ +idrf;csrf;a&;
&&l+yD;ump rEWav;òrd@rSm xifwkdif;}uJ vkyfcsifwdkif; vkyfcJh=uygw,f?
'gayrJh rEWav;rS ausmif;om;/ &[ef;oHCm eJ@ vlxkrS rcHr&yfEdkifjzpf+yD;
xdyfwdkuf&ifqdkifawG@r_ jzpfyGm;cJh+yD;aemuf ?0?rsm;[m
+idrfoufoGm;cJhygw,f?

,ckwzef ?0?tzJG@[m avmif;upm;vkyfief;awG }uD;}uD;us,fus,f vkyfydkifcGifh
&vmjyefygw,f? rEWav;wdkif;rª; AdkvfcsKyf &Jjrifh eJ@ axmufvSrf;a&;
(16)wdk@rS cGifhðycsufeJ@ rEWav;òrd@ (64)vrf;&Sd ay (120 » 80)
us,f0ef;wJh jcHwpfcktwGif;rSm ?0?txl;a'o (2) pD;yGm;a&; tusKd;aqmif
ukr`%Dvkyfief; qdkwJh qkdif;bkwfwifxm;+yD; av;aumif*sif0dkif;/ zJ0dkif;/
=uuf0dkif;awG udk xifxifay:ay:yif ðyvkyfv#uf&Sdygw,f? 'Dupm;0dkif;udk
rEWav;òrd@rSom rubJ tjcm;a'orsm;rSyg vma&mufw,fvdk@ od&ygw,f? vma&muf
upm;=uwJholrsm;rSm um;/ qkdifu,frsm;eJ@ t+rJpnfum;v#uf&Sdygw,f?

'ghtjyifh rEWav; &Gm[dkif; ok\efa[mif;ae&mudk zsuf+yD; zGifhvSpfxm;wJh
ausmufpdrf;a&mif;0,fa&; ?ausmuf0dkif;?ae&mrSmvnf; rEWav;wdkif;rª;
AdkvfcsKyf &Jjrifh eJ@ axmufvSrf;a&; (16)wdk@rS
w&m;0ifvkyfudkifcGifheJ@yif ?a&$abmvHk;?/ ?uGef¹yªwmzJcsyf? ponfh
avmif;upm;0dkif;vnf; ðyvkyfv#uf&Sdygw,f? 'Dupm;0dkif;awGrSm
ausmuform;awG ae@pOf wpfa,mufv#if odef;*%ef;txd tavmif;tpm;ðyvkyf=uwmudk
awG@&ygw,f? avmif;upm;orm; awmfawmfrsm;rsm;vnf; rGJawukefus+yD
jzpfygw,f?

rEWav; òrd@olòrd@om;rsm;[m ,ckuJhodk@ avmif;upm;0dkif;rsm;eJ@twl
ay:aygufvmcJhwJh tusifhpm&dwW ysufjym;r_/ &mZ0wfr_
rsm;jym;vmr_wdk@a=umifh pdwfaomu a&mufvsuf&Sd=uygw,f?--------------0591A09916736ABD6E48A6B8
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><b><font face="Wwin_Burmese"><font color="#FF0000"><font size=+3>rEWav;rS
?0?wdk@. avmif;upm;0dkif;rsm;</font></font></font></b></center>

<p><b><font face="Wwin_Burmese"><font color="#00CC00"><font size=+2>=o*kwfv
(17)&amp;uf/ ouU&amp;mZf 2001 ckESpf</font></font></font></b>
<br><font size=+2><b><font face="Wwin_Burmese"><font color="#00CC00">rZPsdr
owif;Xme </font></font></b><i><font face="Times New Roman,Times"><font color="#FFCC33">(www.mizzima.com)</font></font></i></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rEWav;&ograve;rd@wGif ppftpdk;&amp;eJ@
+idrf;csrf;a&amp;;,lxm;wJh ?0? +idrf;csrf;a&amp;;tzGJ@[m a'oqdkif&amp;m
tm%mydkifrsm;eJ@ aygif;+yD; avmif;upm;vkyfief;awG xifxifay:ay: ajymifajymifwif;wif;
&eth;yvkyfv#uf&amp;Sdygw,f? ?0?tzGJ@[m etz twGif;a&amp;;r&ordf;; (1) AdkvfcsKyf
cif!Gef@eJ@ tvGef&amp;if;ESD;wJh tzGJ@tpnf;jzpf+yD;/ +idrf;csrf;a&amp;;
&amp;&amp;l+yD;ump rEWav;&ograve;rd@rSm xifwkdif;}uJ vkyfcsifwdkif; vkyfcJh=uygw,f?
'gayrJh rEWav;rS ausmif;om;/ &amp;[ef;oHCm eJ@ vlxkrS rcHr&amp;yfEdkifjzpf+yD;
xdyfwdkuf&amp;ifqdkifawG@r_ jzpfyGm;cJh+yD;aemuf ?0?rsm;[m +idrfoufoGm;cJhygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>,ckwzef ?0?tzJG@[m avmif;upm;vkyfief;awG
}uD;}uD;us,fus,f vkyfydkifcGifh &amp;vmjyefygw,f? rEWav;wdkif;r&ordf;;
AdkvfcsKyf &amp;Jjrifh eJ@ axmufvSrf;a&amp;; (16)wdk@rS cGifh&eth;ycsufeJ@
rEWav;&ograve;rd@ (64)vrf;&amp;Sd ay (120 &raquo; 80) us,f0ef;wJh jcHwpfcktwGif;rSm
?0?txl;a'o (2) pD;yGm;a&amp;; tusKd;aqmif ukr`%Dvkyfief; qdkwJh qkdif;bkwfwifxm;+yD;
av;aumif*sif0dkif;/ zJ0dkif;/ =uuf0dkif;awG udk xifxifay:ay:yif &eth;yvkyfv#uf&amp;Sdygw,f?
'Dupm;0dkif;udk rEWav;&ograve;rd@rSom rubJ tjcm;a'orsm;rSyg vma&amp;mufw,fvdk@
od&amp;ygw,f? vma&amp;muf upm;=uwJholrsm;rSm um;/ qkdifu,frsm;eJ@ t+rJpnfum;v#uf&amp;Sdygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>'ghtjyifh rEWav; &amp;Gm[dkif;
ok\efa[mif;ae&amp;mudk zsuf+yD; zGifhvSpfxm;wJh ausmufpdrf;a&amp;mif;0,fa&amp;;
?ausmuf0dkif;?ae&amp;mrSmvnf; rEWav;wdkif;r&ordf;; AdkvfcsKyf &amp;Jjrifh
eJ@ axmufvSrf;a&amp;; (16)wdk@rS w&amp;m;0ifvkyfudkifcGifheJ@yif ?a&amp;$abmvHk;?/
?uGef&sup1;y&ordf;wmzJcsyf? ponfh avmif;upm;0dkif;vnf; &eth;yvkyfv#uf&amp;Sdygw,f?
'Dupm;0dkif;awGrSm ausmuform;awG ae@pOf wpfa,mufv#if odef;*%ef;txd tavmif;tpm;&eth;yvkyf=uwmudk
awG@&amp;ygw,f? avmif;upm;orm; awmfawmfrsm;rsm;vnf; rGJawukefus+yD jzpfygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rEWav; &ograve;rd@ol&ograve;rd@om;rsm;[m
,ckuJhodk@ avmif;upm;0dkif;rsm;eJ@twl ay:aygufvmcJhwJh tusifhpm&amp;dwW
ysufjym;r_/ &amp;mZ0wfr_ rsm;jym;vmr_wdk@a=umifh pdwfaomu a&amp;mufvsuf&amp;Sd=uygw,f?</font></font>
<p>&nbsp;</html>

--------------0591A09916736ABD6E48A6B8--