[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Mizzima: SPDC collecting various ta--------------A348154C6C5EE7C1B69030B2
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

     csif;jynfe,fESifh &cdkifjynfe,ftwGif;rS aus;±Gmrsm;tm;
      etztm%mydkifrsm;rS tcGeftrsKd;rsKd; aumufaejcif;

=o*kwfv (16)&uf/ ouU&mZf 2001 ckESpf
rZPsdr owif;Xme (www.mizzima.com)

csif;jynfe,feJ? &ckdifjynfe,fwdk? e,fedrdwfcsif;xdpyfaewJh a'ou
aus;±Gmrsm;rSm etz ppfwyfrS 0g;cGefeJ? awmif,mcGefrsm; aumufcHaea=umif;
pHkprf;od&Sd&ygw,f?

csif;jynfe,f taemufawmifydkif;/ yvuf0òrd?e,frS tpðy+yD; &ckdifjynfe,f
ausmufawmf òrd?e,f&Sd ukvm;wefjrpftwGif;odk? pD;0ifaewJh
yDacsmif;wavsmuf&Sd aus;±Gmrsm;rSm etzppfwyfudk 0g;tcGefrsm;
ay;aqmifae&a=umif;/ tqdkyg aus;±Gmrsm;uawmh wkwfyD/ vufyHudkif;/
uGrf;acsmif;/ jyifil/ jyifpdk/ bJ'Hk/ &ufcHk;wdkif/ oHr#if/ usif;}uD;/
yef;awmarmf/ 0jyef/ ±Gmopfaus;±Gmrsm; tygt0if yDacsmif;wavsmuf
aus;±GmawGjzpf+yD;/ ppfqifr_}uD;=uyfa&; trSwf(9)vufatmufcH cv&(374)/
(375)/ (539)/ (282) wyf&if;rsm;rS ppfom;rsm;u vkdufvHaumufcHaea=umif;
od&Sd&ygw,f?

b*Fvm;a'h&Sf jrefrme,fpyfudk a&muf&Sdvmol ausmufawmfòrd?rS
0g;ukefonfrsm;tqdkt& - yDacsmif; aus;±Gmrsm;rS oGm;a&muf0,f,lwJh 0g;vHk;
(100)v#if (10)vHk;udk jrefrmppfwyfrS t"rR tcGefaumufaea=umif;/
wyf&if;toD;oD; ðyjyif&efeJ? trf;òrd?tajcpdkuf taemufydkif;wdkif;
ppfXmecsKyf (eyc)odk? ydk?aqmif&r,fvdk? ajymqdkaumufcHaea=umif;/ eyc
wdkif;rª; AdkvfcsKyfatmifaxG; (udk,fydkifeHygwf - 9752)udk,fwdkif
aumufcHcdkif;wmjzpfa=umif; od&ygw,f? 0g;rsm;udk 0g;azmifzJG?um
yDacsmif;rS ar#mcsvm&a=umif;/ 0g;wvHk;udk t±G,ftpm;tvdkuf (4)usyfeJ?
(6)usyft=um; 0,f,l&+yD; ausmufawmfòrd?wGif (10)usyf 0ef;usif
jyefvnfa&mif;csa=umif;/ ppfwyfrS taumif;qHk;0g;rsm;udkom E_wf,loGm;
=ua=umif;/ 'ghtjyif aus;±Gmrsm;wGif wyfpJGxm;wJh wyfpdwftcsKd?rSmvnf;
aumuf,l+yD;tcGefudk xyfrHaumuf,lae=ua=umif;/ 'ga=umifhrdk? c&D;zifh+yD;
tjrwf odyfrusefa=umif;eJ? ±Gmom;rsm;vnf; 0g;cGef (10)&mcdkifE_ef;
ay;oGif;ae&a=umif; od&ygw,f?

csif;jynfe,f/ yvuf0òrd?e,frS opfawmOD;pD;Xmeuvnf;
crDvlrsKd;rsm;aexkdifwJh yDacsmif; tp wkwfyDaus;±GmeJ? ief;omawmif/
a&wif;cGef/ vufyHjynf/ usD;uef;awmif/ zufacsmif;/ *E<D0/
}udrfacsmif;aus;±Gmrsm;tygt0if crDaus;±Gmtm;vHk;udk awmif,mcif;wckv#if
wvudk usyfaiG (400)pDay;aqmifcdkif;aea=umif;/ rqvacwfuyif r&SdcJhbl;wJh
tqdkyg awmif,mcGefrsm;udk vGefcJhwJh (2)ESpfcef?uwnf;u
pwifaumufcHvmcJha=umif;/ tcGefray;aqmifygu awmif,mpkdufysKd;cGifh
ray;wma=umifh ±Gmol±Gmom;rsm;rSm pdwfuoduatmifheJ?
ay;aqmifae&wmjzpfa=umif; rsufjrifudk,fawG? awG?jrifvmol tqdkyg
0g;ukefonfrsm;rS ajymqdkygw,f?--------------A348154C6C5EE7C1B69030B2
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><b><font face="Wwin_Burmese"><font color="#000099"><font size=+3>csif;jynfe,fESifh
&amp;cdkifjynfe,ftwGif;rS aus;&plusmn;Gmrsm;tm; etztm%mydkifrsm;rS tcGeftrsKd;rsKd;
aumufaejcif;</font></font></font></b></center>

<p><i><font face="Wwin_Burmese"><font color="#FF0000"><font size=+2>=o*kwfv
(16)&amp;uf/ ouU&amp;mZf 2001 ckESpf</font></font></font></i>
<br><i><font color="#FF0000"><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rZPsdr
owif;Xme </font></font><font size=+1><a href="http://www.mizzima.com";>(www.mizzima.com)</a></font></font></i>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>csif;jynfe,feJ? &amp;ckdifjynfe,fwdk?
e,fedrdwfcsif;xdpyfaewJh a'ou aus;&plusmn;Gmrsm;rSm&nbsp; etz ppfwyfrS
0g;cGefeJ? awmif,mcGefrsm; aumufcHaea=umif; pHkprf;od&amp;Sd&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>csif;jynfe,f taemufawmifydkif;/
yvuf0&ograve;rd?e,frS tp&eth;y+yD; &amp;ckdifjynfe,f ausmufawmf &ograve;rd?e,f&amp;Sd
ukvm;wefjrpftwGif;odk? pD;0ifaewJh yDacsmif;wavsmuf&amp;Sd aus;&plusmn;Gmrsm;rSm
etzppfwyfudk 0g;tcGefrsm; ay;aqmifae&amp;a=umif;/ tqdkyg aus;&plusmn;Gmrsm;uawmh
wkwfyD/ vufyHudkif;/ uGrf;acsmif;/ jyifil/ jyifpdk/ bJ'Hk/ &amp;ufcHk;wdkif/
oHr#if/ usif;}uD;/ yef;awmarmf/ 0jyef/ &plusmn;Gmopfaus;&plusmn;Gmrsm;
tygt0if yDacsmif;wavsmuf aus;&plusmn;GmawGjzpf+yD;/ ppfqifr_}uD;=uyfa&amp;;
trSwf(9)vufatmufcH cv&amp;(374)/ (375)/ (539)/ (282) wyf&amp;if;rsm;rS
ppfom;rsm;u vkdufvHaumufcHaea=umif; od&amp;Sd&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>b*Fvm;a'h&amp;Sf jrefrme,fpyfudk
a&amp;muf&amp;Sdvmol ausmufawmf&ograve;rd?rS 0g;ukefonfrsm;tqdkt&amp; -
yDacsmif; aus;&plusmn;Gmrsm;rS oGm;a&amp;muf0,f,lwJh 0g;vHk; (100)v#if
(10)vHk;udk jrefrmppfwyfrS t"rR tcGefaumufaea=umif;/ wyf&amp;if;toD;oD;
&eth;yjyif&amp;efeJ? trf;&ograve;rd?tajcpdkuf taemufydkif;wdkif; ppfXmecsKyf
(eyc)odk? ydk?aqmif&amp;r,fvdk? ajymqdkaumufcHaea=umif;/ eyc wdkif;r&ordf;;
AdkvfcsKyfatmifaxG; (udk,fydkifeHygwf - 9752)udk,fwdkif aumufcHcdkif;wmjzpfa=umif;
od&amp;ygw,f? 0g;rsm;udk 0g;azmifzJG?um yDacsmif;rS ar#mcsvm&amp;a=umif;/
0g;wvHk;udk t&plusmn;G,ftpm;tvdkuf (4)usyfeJ? (6)usyft=um; 0,f,l&amp;+yD;
ausmufawmf&ograve;rd?wGif (10)usyf 0ef;usif jyefvnfa&amp;mif;csa=umif;/
ppfwyfrS taumif;qHk;0g;rsm;udkom E_wf,loGm; =ua=umif;/ 'ghtjyif aus;&plusmn;Gmrsm;wGif
wyfpJGxm;wJh wyfpdwftcsKd?rSmvnf; aumuf,l+yD;tcGefudk xyfrHaumuf,lae=ua=umif;/
'ga=umifhrdk? c&amp;D;zifh+yD; tjrwf odyfrusefa=umif;eJ? &plusmn;Gmom;rsm;vnf;
0g;cGef (10)&amp;mcdkifE_ef; ay;oGif;ae&amp;a=umif; od&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>csif;jynfe,f/ yvuf0&ograve;rd?e,frS
opfawmOD;pD;Xmeuvnf; crDvlrsKd;rsm;aexkdifwJh yDacsmif; tp&nbsp; wkwfyDaus;&plusmn;GmeJ?
ief;omawmif/ a&amp;wif;cGef/ vufyHjynf/ usD;uef;awmif/ zufacsmif;/ *E&lt;D0/
}udrfacsmif;aus;&plusmn;Gmrsm;tygt0if crDaus;&plusmn;Gmtm;vHk;udk awmif,mcif;wckv#if
wvudk usyfaiG (400)pDay;aqmifcdkif;aea=umif;/ rqvacwfuyif r&amp;SdcJhbl;wJh
tqdkyg awmif,mcGefrsm;udk vGefcJhwJh (2)ESpfcef?uwnf;u pwifaumufcHvmcJha=umif;/
tcGefray;aqmifygu awmif,mpkdufysKd;cGifh ray;wma=umifh &plusmn;Gmol&plusmn;Gmom;rsm;rSm
pdwfuoduatmifheJ? ay;aqmifae&amp;wmjzpfa=umif; rsufjrifudk,fawG? awG?jrifvmol
tqdkyg 0g;ukefonfrsm;rS ajymqdkygw,f?</font></font>
<p>&nbsp;</html>

--------------A348154C6C5EE7C1B69030B2--