[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

From MIZZIMA News Group (r)--------------1C5427BB41ADDFF26A556E3B
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

&cdkifjynfe,f&Sd etzajrjrkyfrdkif;rsm;a=umifh jrefrm-b*Fvm;a'h&Sf
EdkifiHom;rsm; '%f&m& aoqHk;ae=ujcif;

'gum? atmufwdkbmv (22)&uf ouU&mZf 2000
(Mizzima News Group)

atmufwdkbmv (16)&ufae?u b*Fvm;a'h&SfEdkifiH ewfacsmif;p&DeJ?
&cdkifjynfe,f eH?om awmife,fpyfa'o&Sd awmwGif;wae&mrSm
ajrjrKyfrdkif;AHk;aygufuJGwma=umifh b*Fvm;a'h&SfEdkifiH om;ESpfOD;
jyif;xefpGm '%f&m&&SdoGm;a=umif; owif;&&Sdygw,f?

'%f&&SdoGm;olESpfOD;[m ewfacsmif;p&Dòrd?e,f/ ydEJMacsmif;±Gmu
oufvlrsKd;awGjzpf+yD; &cdkif jynfe,f&Sd awmwGif;wae&mrSm opfckwfae&if;
rdkif;eif;rdcJhwmjzpfw,fvdk? od&ygw,f? wpfOD; u nmzufrsufvHk;
jyif;xefpGm '%f&m&cJh+yD; usefwpfOD;uawmh nmzufudk,fwjcrf; rD;avmif
oGm;a=umif;/ ?if;wdk?eJ?tazmfvdkufoGm;wJh acG;ESpfaumifuawmh
yJGcsif;+yD; aoqHk;oGm;a=umif; od&ygw,f?

{+yDv (20)&ufae?u &cdkifjynfe,fbufudk ajymif;a±$?bdk?
ae&moGm;a&muf=unfh±_wJh b*Fvm;a'h&SfEdkifiHom;awGudk
jrefrme,fpyfa'ovl0ifr_}uD;=uyfa&;XmerS wm0ef&SdAdkvf}uD;wpfOD; u
?e,fpyfawmwGif;ae&mawGrSm ajrjrKyfrdkif;AHk;
tvHk;wpfaomif;ausmfjrKyfESHxm;a=umif;/ 'ga=umifh olykeftEW&,fudk
a=umufp&mrvdka=umif;/ rdkif;awG[m w±kwfEdkifiHrSm ðyvkyfwmjzpf+yD;
ajratmufrSm ESpfaygif;(70)txd
rysufrpD;xm;&SdEdkifa=umif;?ajymqdkcJhbl;w,fvdk? udk,fwdkif
em;axmifcJh&wJh b*Fvm;a'h&SfEdkifiHom;wpfOD;u ajymqdkcJhygw,f?

ZlvdkifvtwGif;ðyvkyfcJhwJh owif;pm&Sif;vif;yJGrSm b*Fvm;a'h&SfEdkifiH&Sd
roefrpGrf;olrsm; ukoa&;toif;}uD;u  ?1995ckESpfuae 1999ckESpftwGif;
b*Fvm;a'h&SfEdkifiHom;(50)ausmf [m jrefrmEdkifiH &cdkifjynfe,fbuf&Sd
awmwGif;rSm opf0g;ckwf&if; rdkif;eif;rd+yD; aoqHk;cJha=umif;/
1998-99ckESpftwGif;rSm b*Fvm;a'h&Sfjynfolaygif;(120)ausmf[m
rdkif;a=umifh 'kuQdwrsm;jzpfcJh &+yD; awmqif±dkif;(26)aumif
aoqHk;cJh&a=umif;eJ? &cdkifjynfe,fom;(24)OD; aoqHk;cJh&a=umif;/
(30)ausmf[m '%f&m jyif;xefpGm&&SdcJha=umif;? xkwfazmfajymqdkcJhygw,f?


--------------1C5427BB41ADDFF26A556E3B
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<b><font face="Wwin_Burmese"><font size=+3>&amp;cdkifjynfe,f&amp;Sd etzajrjrkyfrdkif;rsm;a=umifh
jrefrm-b*Fvm;a'h&amp;Sf EdkifiHom;rsm; '%f&amp;m&amp; aoqHk;ae=ujcif;</font></font></b>
<p><b><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>'gum? atmufwdkbmv (22)&amp;uf
ouU&amp;mZf 2000</font></font></b>
<br><font face="Times New Roman,Times"><font size=+2>(Mizzima News Group)</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>atmufwdkbmv (16)&amp;ufae?u
b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiH ewfacsmif;p&amp;DeJ? &amp;cdkifjynfe,f eH?om awmife,fpyfa'o&amp;Sd
awmwGif;wae&amp;mrSm ajrjrKyfrdkif;AHk;aygufuJGwma=umifh b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiH
om;ESpfOD; jyif;xefpGm '%f&amp;m&amp;&amp;SdoGm;a=umif; owif;&amp;&amp;Sdygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>'%f&amp;&amp;SdoGm;olESpfOD;[m
ewfacsmif;p&amp;D&ograve;rd?e,f/ ydEJMacsmif;&plusmn;Gmu oufvlrsKd;awGjzpf+yD;
&amp;cdkif jynfe,f&amp;Sd awmwGif;wae&amp;mrSm opfckwfae&amp;if; rdkif;eif;rdcJhwmjzpfw,fvdk?
od&amp;ygw,f? wpfOD; u nmzufrsufvHk; jyif;xefpGm '%f&amp;m&amp;cJh+yD;
usefwpfOD;uawmh nmzufudk,fwjcrf; rD;avmif oGm;a=umif;/ ?if;wdk?eJ?tazmfvdkufoGm;wJh
acG;ESpfaumifuawmh yJGcsif;+yD; aoqHk;oGm;a=umif; od&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>{+yDv (20)&amp;ufae?u &amp;cdkifjynfe,fbufudk
ajymif;a&plusmn;$?bdk? ae&amp;moGm;a&amp;muf=unfh&plusmn;_wJh b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHom;awGudk
jrefrme,fpyfa'ovl0ifr_}uD;=uyfa&amp;;XmerS wm0ef&amp;SdAdkvf}uD;wpfOD;
u ?e,fpyfawmwGif;ae&amp;mawGrSm ajrjrKyfrdkif;AHk; tvHk;wpfaomif;ausmfjrKyfESHxm;a=umif;/
'ga=umifh olykeftEW&amp;,fudk a=umufp&amp;mrvdka=umif;/ rdkif;awG[m w&plusmn;kwfEdkifiHrSm
&eth;yvkyfwmjzpf+yD; ajratmufrSm ESpfaygif;(70)txd rysufrpD;xm;&amp;SdEdkifa=umif;?ajymqdkcJhbl;w,fvdk?
udk,fwdkif em;axmifcJh&amp;wJh b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHom;wpfOD;u ajymqdkcJhygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>ZlvdkifvtwGif;&eth;yvkyfcJhwJh
owif;pm&amp;Sif;vif;yJGrSm b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiH&amp;Sd roefrpGrf;olrsm;
ukoa&amp;;toif;}uD;u&nbsp; ?1995ckESpfuae 1999ckESpftwGif; b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHom;(50)ausmf
[m jrefrmEdkifiH &amp;cdkifjynfe,fbuf&amp;Sd awmwGif;rSm opf0g;ckwf&amp;if;
rdkif;eif;rd+yD; aoqHk;cJha=umif;/ 1998-99ckESpftwGif;rSm b*Fvm;a'h&amp;Sfjynfolaygif;(120)ausmf[m
rdkif;a=umifh 'kuQdwrsm;jzpfcJh &amp;+yD; awmqif&plusmn;dkif;(26)aumif
aoqHk;cJh&amp;a=umif;eJ? &amp;cdkifjynfe,fom;(24)OD; aoqHk;cJh&amp;a=umif;/
(30)ausmf[m '%f&amp;m jyif;xefpGm&amp;&amp;SdcJha=umif;? xkwfazmfajymqdkcJhygw,f?</font></font>
<br>&nbsp;</html>

--------------1C5427BB41ADDFF26A556E3B--