[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

From MIZZIMA News Group (r)--------------AC6F496AE4348EED50242B16
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

b*Fvm;a'h&SfEdkifiH taemufydkif;a'o oef;aygif;rsm;pGmaom 'kuQonfrsm;tm;
t"du usef;rma&;jy\em +cdrf;acsmufjcif;

'gum/ atmufwdkbm (4)/ 2000

Mizzma News Group


b*Fvm;a'h&SfEdkifiHwGif pufwifvmv (22)&ufae@Y }uD;rm;jyif;xefaom
a&v$rf;rdk;r_pjzpfum vlOD;a& (4)oef;r# 'kuQcHpm;ae&a=umif;/
,if;a&ab;'kuQonfrsm;&J@ usef;rma&;[m pdk;&drfp&m t"dujy\emtjzpf
+cdrf;ajcmufaea=umif; tjynfjynfqdkif&m =uufajceDtzGJ@eJ@ teDa&mifvjcrf;
(Red Crescent) tzGJ@rS az:jycJhygonf?

pufwifbmv (22)&uf eHeufapmapmydkif;tcsdefwGif tdENd,taemufbuf yifv,frS
&rS&kwfw&uf}uD;vmjcif;a=umifh b*Fvm;a'h&Sf taemufydkif;jynfe,fwckjzpfwJh
rD[mylrS &Gmol&Gmom;rsm; vef@Edk;um vGwf&modk@ rdom;pktvdkuf
udk,fvGwfxGufajy;cJh=u&a=umif;/ t"du a&v$rf;rdk;aoma'orsm;rSm
b*Fvm;a'h&Sf taemufydkif;jynfe,frsm;jzpfwJh rD[myl/ acsmifwefum/
a*sqdk;/ qwfcD&mESifh auseD'ga'orsm;jzpfa=umif; od&ygonf?

,if;a&;v$rf;rdk;jcif;a=umifh óuHawG@cHpm;ae&wJh ab;'kuQ&J@ tajctaerSef[m
'Dxufqdk;0g;Edkifr,fvdk@ tjynfjynfqdkif&m =uufajceDtzGJ@
teDa&mifvjcrf;tzJG@rS b*Fvm;a'h&Sf udk,fpm;vS,facgif;aqmif Bob Mckerrow
u ajym=um;oGm;ygonf?

Tjynfjynfqdkif&m =uufajceDtzGJ@ESifh teDa&mifvjcrf;tzGJ@wkd@onf
b*Fvm;a'h&Sf teDa&mifvjcrf;tzJG@ESifh yl;aygif;+yD; a&ab;'%fcHae&aom
e,fy,fa'wdk@Y u,fq,fa&;vkyfief;rsm; wpdkufrwfrwf aqmif&Gufae=ua=umif;/
'gayrJh aq;0g;axmufyHhr_ESifh u,fq,fa&;vkyfief;rsm;
qufvufaqmif&GufEdkif&ef vdktyfaomEdkifiHwum aiGa=u;axmufyHhr_
txl;ojzif;vdktyfaeao;a=umif; od&ygonf?

ulnDaxmufyHh&ef arwWm&yfcHcJhaomfvnf; arwWm&yfcHxm;wJhtzGJ@tpnf;rS Swiss
franc tultnD (3 h8)oef;&J@ 20 &mcdkifE_ef;om &&Sdao;a=umif; rae@u
xkwfjyefcsufY qdkxm;ygonf?


--------------AC6F496AE4348EED50242B16
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<font face="Wwin_Burmese">b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiH taemufydkif;a'o oef;aygif;rsm;pGmaom
'kuQonfrsm;tm; t"du usef;rma&amp;;jy\em +cdrf;acsmufjcif;</font>
<p><font face="Wwin_Burmese">'gum/ atmufwdkbm (4)/ 2000</font>
<p><font face="Times New Roman,Times">Mizzma News Group</font>
<br>&nbsp;
<p><font face="Wwin_Burmese">b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHwGif pufwifvmv (22)&amp;ufae@Y
}uD;rm;jyif;xefaom a&amp;v$rf;rdk;r_pjzpfum vlOD;a&amp; (4)oef;r# 'kuQcHpm;ae&amp;a=umif;/
,if;a&amp;ab;'kuQonfrsm;&amp;J@ usef;rma&amp;;[m pdk;&amp;drfp&amp;m t"dujy\emtjzpf
+cdrf;ajcmufaea=umif; tjynfjynfqdkif&amp;m =uufajceDtzGJ@eJ@ teDa&amp;mifvjcrf;
</font><font face="Times New Roman,Times">(Red
Crescent)</font><font face="Wwin_Burmese"> tzGJ@rS az:jycJhygonf?</font>
<p><font face="Wwin_Burmese">pufwifbmv (22)&amp;uf eHeufapmapmydkif;tcsdefwGif
tdENd,taemufbuf yifv,frS &amp;rS&amp;kwfw&amp;uf}uD;vmjcif;a=umifh b*Fvm;a'h&amp;Sf
taemufydkif;jynfe,fwckjzpfwJh rD[mylrS &amp;Gmol&amp;Gmom;rsm; vef@Edk;um
vGwf&amp;modk@ rdom;pktvdkuf udk,fvGwfxGufajy;cJh=u&amp;a=umif;/ t"du a&amp;v$rf;rdk;aoma'orsm;rSm
b*Fvm;a'h&amp;Sf taemufydkif;jynfe,frsm;jzpfwJh rD[myl/ acsmifwefum/ a*sqdk;/
qwfcD&amp;mESifh auseD'ga'orsm;jzpfa=umif; od&amp;ygonf?</font>
<p><font face="Wwin_Burmese">,if;a&amp;;v$rf;rdk;jcif;a=umifh &oacute;uHawG@cHpm;ae&amp;wJh
ab;'kuQ&amp;J@ tajctaerSef[m 'Dxufqdk;0g;Edkifr,fvdk@ tjynfjynfqdkif&amp;m
=uufajceDtzGJ@ teDa&amp;mifvjcrf;tzJG@rS b*Fvm;a'h&amp;Sf udk,fpm;vS,facgif;aqmif
</font><font face="Times New Roman,Times">Bob
Mckerrow</font><font face="Wwin_Burmese"> u ajym=um;oGm;ygonf?</font>
<p><font face="Wwin_Burmese">Tjynfjynfqdkif&amp;m =uufajceDtzGJ@ESifh teDa&amp;mifvjcrf;tzGJ@wkd@onf
b*Fvm;a'h&amp;Sf teDa&amp;mifvjcrf;tzJG@ESifh yl;aygif;+yD; a&amp;ab;'%fcHae&amp;aom
e,fy,fa'wdk@Y u,fq,fa&amp;;vkyfief;rsm; wpdkufrwfrwf aqmif&amp;Gufae=ua=umif;/
'gayrJh aq;0g;axmufyHhr_ESifh u,fq,fa&amp;;vkyfief;rsm; qufvufaqmif&amp;GufEdkif&amp;ef
vdktyfaomEdkifiHwum aiGa=u;axmufyHhr_ txl;ojzif;vdktyfaeao;a=umif; od&amp;ygonf?</font>
<p><font face="Wwin_Burmese">ulnDaxmufyHh&amp;ef arwWm&amp;yfcHcJhaomfvnf;
arwWm&amp;yfcHxm;wJhtzGJ@tpnf;rS</font><font face="Times New Roman,Times">
Swiss franc</font><font face="Wwin_Burmese"> tultnD (3 h8)oef;&amp;J@ 20
&amp;mcdkifE_ef;om &amp;&amp;Sdao;a=umif; rae@u xkwfjyefcsufY qdkxm;ygonf?</font>
<br>&nbsp;</html>

--------------AC6F496AE4348EED50242B16--