[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

News from Arakan State--------------14A0475A2CA0A19DBCCFABA0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

(Please convert to Wwin-Burmese)

&cdkifjynfe,f rif;jym;jrdK he,f v,form;rsm; jypf'%fay;cH&

New Delhi, May 17, 2000
Mizzima News Group

&cdkifjynf rif;jym;òrd?e,f a&iHqnf&GmeJ@ zavmif;jyifaus;&Gm ESpf&Gmu
v,form; (20)cef@udk rif;jym;òrd@rSm wyfpGJxm;wJh jrefrmppfwyf cr& (379)
rS ppfom; (6)a,mufwdk@u aeylxJrSm waeukef vufjyefóud;wkwf
tjypf'%fay;cJhvdk@ v,form;wdk@ aovkeD;yg;jzpfum rl;arhvJusoGm;=u&a=umif;
owif;&&Sdygw,f?

rif;jym;eJ@ ppfawG oabFmvrf;a=umif;jrpftwGif; a&iefqnf&GmteD; jrpfv,fY
{u (400)ausmf us,f0ef;onfh u|ef;wu|ef;udk rif;jym;Y wyfpGJxm;aom wyf&if;
(3)&if; cr& (379)/ (380)/ (540) wdk@u 1990 ckESpfup+yD;
tydkifodrf;ydkufcJhum wyf&if;&duQmtwGuf rdk;tcgY pyg;/ aEGtcgY
i&kwfpkdufysKd;apcJhygw,f? tJ'Du|ef;udk ,cifu a&iefqnf
zavmif;jyif&Gmrsm;u v,form;rsm;ydkif=uygw,f? ppfwyfu odrf;cJhcsdefup+yD;
v,form;rsm;udk olwdk@&J? u|J/ EGm;rsm;eJ@ tcray;bJ t"rR
xGef,ufpdkufysKd;cdkif;+yD;/ &dwfodrf;csdefa&mufwdkif;vnf; tcray;bJ
&dwfodrf;=u&+yD; pyg;/ i&kwfrsm;udk tdyfrsm;eJ@xnfhum wyf&if&Sd
wyf&if;&duQm*dka'gifxJodk@ta&muf o,fydk@ay;cJh=u&onfrSm
ESpfaygif;rsm;pGm=umcJh+yD[k od&ygw,f?

,ckESpf {+yDv aemufqHk;oDwif;ywfu txufyg aus;&GmESpf&Gmu v,form;
(20)cef@wdk@ avS}uD; (3)pD;eJ@ rif;jym;wyf&if;rsm;odk@
i&kwfoD;ajcmuftdyfrsm; ydk@ay;&efoGm;=upOf ppfawG "n0wD a&wyfpcrf;u
a&,OfwpD;[m t&Sdefjyif;pGmarmif;ESifoGm;vdk@ a&vd_if;rsm;
i&kwfoD;ajcmufo,fvmonfh avSrsm;odk@0ifukefojzifh i&kwfoD;ajcmufrsm;
a&pdkukefygw,f?

tJ'D i&kwfoD;ajcmufrsm; a&pdkukefonfudk v,form;rsm;ayghqvdk@
ppfwyfucdkif;onfudk rav;rpm; ayghayghwefwefvkyfw,f[k
qJqdk}udrf;armif;+yD; {+yDv (29)&ufae@u ppfom;(6)a,mufwdk@
aus;&Gmrsm;odk@vmum aeyl}uJ}uJxJ aemufjyefóud;wkwf+yD;
aevSef;xm;cJhojzifh tJ'D v,form; (20)cef@ rl;arhvJusoGm;cJh&a=umif;
=um;od&ygw,f?

tJ'D v,form;rsm;udk a0'em roufomyguvnf; rif;jym;òrd?aq;&kHodk@ ,lrvm&ef
ppfom;(6)a,mufwdk@u +cdrf;ajcmufcJh=uojzifh aus;&Gmrsm;rSmyif jzpfovdk
aq;0g;ukocHae=u&+yD;/ wcsKd?rSm pdk;&drfbG,f tajctae&Sdaea=umif;
owif;&&Sdygw,f?

rif;jym;òrd@e,f&Sd wyf&if;rsm;jzpf=uwJh cr& (379)/ (380)/ (541) wdk@u
v,fajr{u axmifeJ@csDum v,form;rsm;xHu odrf;xm;a=umif;udkvnf;
od&Sd&ygw,f?--------------14A0475A2CA0A19DBCCFABA0
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<body text="#000000" bgcolor="#FFCC99" link="#0000EE" vlink="#551A8B" alink="#FF0000">
<font face="Courier New,Courier"><font color="#000000"><font size=+1>(Please
convert to Wwin-Burmese)</font></font></font>
<p><font face="Wwin_Han_Pagan"><font color="#990000"><font size=+2>&amp;cdkifjynfe,f
rif;jym;jrdK he,f v,form;rsm; jypf'%fay;cH&amp;</font></font></font>
<p><font face="Times New Roman,Times"><font color="#990000"><font size=+1>New
Delhi, May 17, 2000</font></font></font>
<br><font face="Times New Roman,Times"><font color="#990000"><font size=+1>Mizzima
News Group</font></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+2>&amp;cdkifjynf
rif;jym;&ograve;rd?e,f a&amp;iHqnf&amp;GmeJ@ zavmif;jyifaus;&amp;Gm ESpf&amp;Gmu
v,form; (20)cef@udk rif;jym;&ograve;rd@rSm wyfpGJxm;wJh jrefrmppfwyf cr&amp;
(379) rS ppfom; (6)a,mufwdk@u aeylxJrSm waeukef vufjyef&oacute;ud;wkwf
tjypf'%fay;cJhvdk@ v,form;wdk@ aovkeD;yg;jzpfum rl;arhvJusoGm;=u&amp;a=umif;
owif;&amp;&amp;Sdygw,f?</font></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+2>rif;jym;eJ@
ppfawG oabFmvrf;a=umif;jrpftwGif; a&amp;iefqnf&amp;GmteD; jrpfv,fY {u (400)ausmf
us,f0ef;onfh u|ef;wu|ef;udk rif;jym;Y wyfpGJxm;aom wyf&amp;if; (3)&amp;if;
cr&amp; (379)/ (380)/ (540) wdk@u 1990 ckESpfup+yD; tydkifodrf;ydkufcJhum
wyf&amp;if;&amp;duQmtwGuf rdk;tcgY pyg;/ aEGtcgY i&amp;kwfpkdufysKd;apcJhygw,f?
tJ'Du|ef;udk ,cifu a&amp;iefqnf zavmif;jyif&amp;Gmrsm;u v,form;rsm;ydkif=uygw,f?
ppfwyfu odrf;cJhcsdefup+yD; v,form;rsm;udk olwdk@&amp;J? u|J/ EGm;rsm;eJ@
tcray;bJ t"rR xGef,ufpdkufysKd;cdkif;+yD;/ &amp;dwfodrf;csdefa&amp;mufwdkif;vnf;
tcray;bJ &amp;dwfodrf;=u&amp;+yD; pyg;/ i&amp;kwfrsm;udk tdyfrsm;eJ@xnfhum
wyf&amp;if&amp;Sd wyf&amp;if;&amp;duQm*dka'gifxJodk@ta&amp;muf o,fydk@ay;cJh=u&amp;onfrSm
ESpfaygif;rsm;pGm=umcJh+yD[k od&amp;ygw,f?</font></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+2>,ckESpf
{+yDv aemufqHk;oDwif;ywfu txufyg aus;&amp;GmESpf&amp;Gmu v,form; (20)cef@wdk@
avS}uD; (3)pD;eJ@ rif;jym;wyf&amp;if;rsm;odk@ i&amp;kwfoD;ajcmuftdyfrsm;
ydk@ay;&amp;efoGm;=upOf ppfawG "n0wD a&amp;wyfpcrf;u a&amp;,OfwpD;[m t&amp;Sdefjyif;pGmarmif;ESifoGm;vdk@
a&amp;vd_if;rsm; i&amp;kwfoD;ajcmufo,fvmonfh avSrsm;odk@0ifukefojzifh i&amp;kwfoD;ajcmufrsm;
a&amp;pdkukefygw,f?</font></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+2>tJ'D i&amp;kwfoD;ajcmufrsm;
a&amp;pdkukefonfudk v,form;rsm;ayghqvdk@ ppfwyfucdkif;onfudk rav;rpm; ayghayghwefwefvkyfw,f[k
qJqdk}udrf;armif;+yD; {+yDv (29)&amp;ufae@u ppfom;(6)a,mufwdk@ aus;&amp;Gmrsm;odk@vmum
aeyl}uJ}uJxJ aemufjyef&oacute;ud;wkwf+yD; aevSef;xm;cJhojzifh tJ'D v,form;
(20)cef@ rl;arhvJusoGm;cJh&amp;a=umif; =um;od&amp;ygw,f?</font></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+2>tJ'D v,form;rsm;udk
a0'em roufomyguvnf; rif;jym;&ograve;rd?aq;&amp;kHodk@ ,lrvm&amp;ef ppfom;(6)a,mufwdk@u
+cdrf;ajcmufcJh=uojzifh aus;&amp;Gmrsm;rSmyif jzpfovdk aq;0g;ukocHae=u&amp;+yD;/
wcsKd?rSm pdk;&amp;drfbG,f tajctae&amp;Sdaea=umif; owif;&amp;&amp;Sdygw,f?</font></font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+2>rif;jym;&ograve;rd@e,f&amp;Sd
wyf&amp;if;rsm;jzpf=uwJh cr&amp; (379)/ (380)/ (541) wdk@u v,fajr{u axmifeJ@csDum
v,form;rsm;xHu odrf;xm;a=umif;udkvnf; od&amp;Sd&amp;ygw,f?</font></font></font>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
</body>
</html>

--------------14A0475A2CA0A19DBCCFABA0--